รวมคำศัพท์คณิตศาสตร์ตัวเลขการคำนวณสูตรสมการภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์หมวดคณิตศาสตร์ คำศัพท์การคำนวณจำนวนตัวเลขสูตรสมการคิดภาษาอังกฤษ

คำศัพท์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ หมวดเลขการคำนวณพร้อมคำอ่านคำแปล เป็นคำศัพท์อีกหนึ่งหมวดที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันเพราะเป็นคำศัพท์พื้นฐานในการคำนวณเกี่ยวกับการคิดเลข ตั้งแต่เราการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายซื้อขายของสินค้า ต่างๆการถอนเงินแลกเปลี่ยนการบวกลบคูณหารจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องท่องจำและเข้าใจให้ได้

การคำนวณคณิตศาสตร์จำนวนตัวเลขเป็นคำศัพท์ที่สำคัญมากในปัจจุบัน เราต้องพบเจอในชีวิตประจำวันของเราทุกวัน ยิ่งปัจจุุบันการติดต่อซื้อขายออนไลน์มีมากขึ้นเรายิ่งจำเป็นอย่างมากที่ต้องท่องคำศัพท์หมวดคณิตศาสตร์จำนวนตัวเลขและการคำนวณให้ได้เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งในและต่างประเทศ วันนี้้รารวมคำศัพท์หมวดคณิตศาสตร์คำนวณตัวเลขมาให้คุณๆได้หัดท่องอ่านออกเสียงพูกและนำไปสร้างประโยคเพื่อการสนทนาและก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณมากที่สุด

รวมคำศัพท์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษตัวเลขคำนวณจำนวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
mathematics แมชเมทิกส์ คณิตศาสตร์
arithmetic แอริธเมทิกส์ เลขคณิต
addition แอดดิชชั่น การบวก
subtraction ซับแทรคชั่น การลบ
multiplication มัลติพลิเคชั่น การคูณ
division ดิวิชชั่น การหาร
calculation แคลคิวเลชั่น การคำนวณ
equation อิเควชั่น สมการ
plus พลัส บวก, เครื่องหมายบวก
minus ไมนัส ลบ, เครื่องหมายลบ
times ไทมซ์ คูณ, เครื่องหมายคูณ
divide ดีไวด์ หาร, เครื่องหมายหาร
greater than เกรท เทอร์ แธน มากกว่า
less than เลส แธน น้อยกว่า
equals อี คัวส์ เท่ากับ
counting number เคาน์ทิง นัมเบอร์ จำนวนนับ
total โทเทิล จำนวนรวม, จำนวนรวมทั้งหมด
even number อีฟเวิ้น นัมเบอร์ จำนวนคู่
odd number ออด นัมเบอร์ จำนวนคี่
logarithm ลอการิธึม เลขยกกำลัง
percent เพอร์เซนท์ เปอร์เซ็นต์
percentage เพอร์เซน เทจ ร้อยละ
fraction แฟรคชัน เศษส่วน
decimal เดสซิมัล ทศนิยม
digit ดิจิท ตัวเลข 0-9
ordinal ออดิแนล เลขแสดงลำดับ
mean, average มีน แอฟ เวอะเรจ์ ค่าเฉลี่่ย
median มีเดียน ค่ามัธยฐาน
multiplication table มัลทิเพิ้ล เคชั่น เทเบิ้ล สูตรคูณ
brackets แบคร เคทส์ วงเล็บ
Thai numerals ไท นิวเมอะแรลส์ เลขไทย
Arabic numerals อาระบิค นิวเมอะแรลส์ เลขอารบิค
คำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษแผนกในห้างสรรพสินค้า
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษแผนกในห้างสรรพสินค้าพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษแผนกในห้างสรรพสินค้าพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หนังสือ วรรณกรรม นิทาน เรื่องสั้น ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หนังสือภาษาอังกฤษหนังสือทุกประเภทภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หนังสือภาษาอังกฤษหนังสือทุกประเภทภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์วรรณกรรม นิทาน สารคดี ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์สถานีรถไฟภาษาอังกฤษ รถไฟ โบกี้คำศัพท์คำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์สถานีรถไฟภาษาอังกฤษ รถไฟโบกี้ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์สถานีรถไฟภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับรถไฟโบกี้ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รถบรรทุกสินค้า รางรถไฟโบกี้เจ้าหน้าที่เก็บตั๋วภาษาอังกฤษ